Pojem „inteligentné oblečenie“ dostáva ďalší význam. Spo­loč­nosť Goog­le za­ča­la spo­lup­ra­co­vať so znač­kou Le­vi’s. Pra­cu­jú na vý­vo­ji špe­ciál­nych vlá­kien, vďa­ka kto­rým sa ob­le­če­nie z nich uši­té bu­de sprá­vať ako trackpad, myš alebo iné podobné zariadenie.

Projekt má názov Jacquard. Hlavnou my­šlien­kou je roz­ší­re­nie mož­nos­tí ov­lá­da­nia za­ria­de­ní pros­tred­níc­tvom tkaniny všitej do oblečenia, či častí nábytku. Ovládať by sa malo všetko od mobilov, počítačov až po svetlá, či kúrenie v inteligentnej domácnosti.

dan1 - tit

Spoločnosť vyvíja špeciálne vlákna, ktoré sú na nerozoznanie od tradičných vláken využívaných v textile. To je spôsobené tým, že materiál je vodivý a obsahuje aj kovové časti. Špeciálne vlákna by sa mali dať využiť na ovládanie iných zariadení, samostatne by boli nepoužiteľné. Pre fungovanie celého systému je potrebné použiť ešte ďalšie elektronické prvky na spracovanie gest a odosielanie signálov. To však nie je problém, pretože tieto zariadenia sú také malé, že sa zmestia do gombíka. Signály sú potom bezdrôtovo odosielané do ovládaného prístroja.

Špe­ciál­ne vlák­na Jacquard mož­no vy­rá­bať už aj v sú­čas­nos­ti. Vo for­me ná­šiv­ky by bo­li vši­té pria­mo do od­evu. Tu je video z výroby.

dan2

dan3

dan4

Daniela Kiripolská, Mindshare Slovakia

 

O autorovi

Daniela Kiripolska

Ako manažérka v oddelení The Exchange má na starosti plánovanie TV kampaní.