Hľadáme šikovného a skúseného kolegu s minimálne 1 rokom praxe v oblasti plánovania a nákupu TV kampaní, ktorý chce pracovať a rozvíjať sa v medzinárodnej mediálnej agentúre, v perfektne fungujúcom kolektíve a má ambíciu vymýšľať a realizovať efektívne kampane pre zaujímavých lokálnych a medzinárodných klientov.

Očakáva sa dokonalá orientácia na lokálnom trhu, zvládnutie práce so štandardnými plánovacími SW a nástrojmi MS Office, komunikatívnosť a soft-skills, analytické myslenie a nebojácnosť pokiaľ ide o čísla, otvorený prístup a radosť z toho, čo robí. Plynulý ústny a písomný prejav v anglickom jazyku je výhodou.

Na oplátku ponúkame hrubú mesačnú mzdu od 1 200 EUR a ďalšie zaujímavé nefinančné benefity. Detaily sa kandidát dozvie na osobnom stretnutí, na ktoré ho radi pozveme, keď sa ozve na adrese michal.bilik@mindshareworld.com.

👀 👀 👀

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Mindshare Slovakia s.r.o., IČO: 36 813 451 so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste, prípadne v ďalších nám zaslaných súboroch. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
b) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny GroupM a WPP.
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovedna.osoba@groupm.com (táto adresa neslúži na zaslanie údajov na účely výberového konania).

O autorovi