Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov (e-mailová adresa) na účely oslovovania s informáciami o aktuálnom dianí na mediálnom trhu, s marketingovými ponukami, či inými zaujímavosťami, či už prostredníctvom newslettra alebo inej formy e-mailovej komunikácie, prevádzkovateľom: Mindshare Slovakia s.r.o., Karadžičova  8, 821 08 Bratislava,  IČO: 36 813 451.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Osobné údaje, teda Vaša e-mailová adresa, bude poskytovaná nasledujúcim príjemcom:

subjekt zabezpečujúci správu webovej stránky prevádzkovateľa (jaslovsky s.r.o.) a spoločnosť zabezpečujúca službu posielania e-mailov (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp).

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje do krajiny USA, prostredníctvom zasielania e-mailov na uvedenú e-mailovú adresu pomocou aplikácie MailChimp na zasielanie e-mailov, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA, ktorá sa zúčastňuje a potvrdila dodržiavanie pravidiel EU-U.S. Privacy Shield Framework a Swiss-U.S Privacy Shield Framework. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti prevádzkujúcej MailChimp nájdete na ich webovej stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovedna.osoba@groupm.com.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom webovej stránky https://blog.mindshare.sk/ v časti „Mindshare newsletter – Odhlásiť z odberu“ ,
  2. prostredníctvom e-mailovej adresy: marian.jaslovsky@mindshareworld.com s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ do predmetu správy alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

O autorovi

Marian Jaslovský

Dlhoročný novinár. Ako žurnalista pracoval pre mnohé médiá a bol nominovaný na Novinársku cenu. Je autorom štyroch úspešných kníh. Rovnako ako písaniu sa venuje aj hudbe, spolupracoval s mnohými osobnosťami našej scény a aktívne fotografuje. Od roku 2019 je externým spolupracovníkom Mindshare a väčšinu svojej energie venuje občianskemu združeniu Post Bellum.