Oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s návštevou webu

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  – Cookies

Mindshare Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO  36813451, založenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 47243/B (ďalej len  “Mindshare” alebo “my”) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“). Toto oznámenie tiež vysvetľuje vaše práva a spôsob, ako tieto práva uplatňovať.

 

KTO SME?

Mindshare je  mediálna  agentúra,  ktorá  je  slovenskou  pobočkou  globálnej  agentúry  Mindshare Media Ltd a  je súčasťou  širšej  mediálnej  siete  GroupM.  Mindshare je  prevádzkovateľom  webovej  stránky  a právnickou  osobou  zodpovednou  za  údaje  získané  od  vás  prostredníctvom  webovej  stránky  v Slovenskej republike. Rešpektujeme súkromie užívateľov našich webových stránok a uznávame, že keď sa rozhodnete nám poskytnúť  informácie  o  sebe,  veríte  nám,  že  budeme  s  týmito  informáciami  konať  zodpovedným spôsobom.  Toto  oznámenie  o  ochrane  osobných  údajov  obsahuje  dôležité  informácie  o  tom,  ako používame  vaše  osobné  údaje.  Je  dôležité,  aby  ste  si  toto  oznámenie  o  ochrane  osobných  údajov prečítali, ak zhromažďujeme alebo spracovávame osobné údaje o vás. Uistite sa, že ste si plne vedomí toho, ako a prečo používame vaše dáta. Ak máte otázky, môžete nás vždy kontaktovať nižšie.

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Mindshare Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: zodpovedna.osoba@groupm.com ,
 • adresa  sídla  spoločnosti:  Mindshare Slovakia s.r.o.,  Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO  36813451.

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti Mindshare Slovakia s.r.o. prosím uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME, ZA AKÝM ÚČELOM?

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, nebudeme v súvislosti s návštevou webu užívateľom zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov ani ich nebudeme používať na vecne odlišné, nesúvisiace alebo nekompatibilné účely bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali.

Por. č. Kategórie osobných údajov  Zdroj osobných údajov  Účel spracovania
1 Kontaktné informácie: meno a priezvisko, e-mailová adresa, pracovná pozícia, spoločnosť, štát.   Webový formulár na webových stránkach vyplnený užívateľom. Poskytnutie požadovanej služby, informácie, obchodnej ponuky. Osobné údaje sa budú uchovávať 1 rok odo dňa poskytnutia.
2 Online identifikátory: Cookie ID, IP adresa, BrowserID, Device ID, lokalizačné dáta. Cookies   Viď sekcia “Cookies” ďalej.  

 

Cookies

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať váš prehliadač a zariadenie a oznámiť nám, ktoré stránky na našom webe navštevujete a na ktorých stránkach trávite najviac času. Robíme to pomocou nasledujúceho:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty a tlačidiel „Povoliť všetko“, „Povoliť výber“,  a „Odmietnuť“ (znamená povoliť všetky, povoliť vybrané alebo zakázať všetky cookies (v prípade zákazu sa budú aj naďalej spracúvať nevyhnutné cookies), ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Ak zakážete všetky cookies, budeme spracúvať iba nevyhnutné cookies. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies.

Ak si neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „Povoliť výber“ pre zvolené kategórie našej cookie lišty. Po kliknutí na výber „Zobraziť detaily“ je možné oboznámiť s druhmi účelov. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Cookie lištu si viete kedykoľvek vyvolať a to nasledujúcim postupom: v pätičke webovej stránky sa nachádza tlačidlo Nastavenie cookies, ktoré keď stlačíte viete si nastaviť svoje súhlasy.

Súhlas môžete tiež zrušiť tým, že v nastavení Vášho internetového prehliadača zmažete príslušné cookie. Alebo je tu možnosť zmazať Vaše cookies, a to na stránke   http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. V oboch prípadoch však keď prídete na našu stránku vyskočí Vám cookie lišta, aby ste si nastavili cookies priamo na našej stránke a udelili/neudelili nám súhlas s ich spracúvaním.

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Kategória dotknutých osôb Doba spracúvania OÚ Príjemcovia alebo kategória príjemcov
Nevyhnutne potrebné súbory cookie a Súbory cookie pre cieľové zameranie Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránky čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.     Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou  Účelom spracúvania je zapamätať si preferencie používateľa webovej stránky ako napríklad jazykové nastavenia, užívateľské meno a podobne. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby   Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky

Súbory cookie súvisiace s výkonom  Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jeho webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.  

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky; od spoločností Google, IncHotjar Ltd. využívame nástroje na analytické účely

Súbory cookie súvisiace s výkonom  Účelom spracúvania je poskytovanie a zobrazovanie reklamy na základe záujmov návštevníkov webovej stránky. Účelom spracúvania je vytvorenie profilu pre personalizovanú reklamu a/alebo obsah. Ďalej potom výber, zobrazenie a meranie výkonu personalizovanej reklamy a/alebo obsahu.   čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby   Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky; tretie strany prostredníctvom ktorých poskytujeme personalizovanú reklamu napr. Facebook, Google
Uplatnenie práv dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu sídliť alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska (Rozhodnutie Komisie č. 2000/518/EC ) prípadne Veľkej Británie (Rozhodnutie Komisie 2021/1772) sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zneplatnený prenos údajov na základe tzv. EU-US Privacy Shield vo väčšine prípadoch, naši subdodávatelia používajú ako osobitnú právnu záruku na prenos údajov štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. V osobitých prípadoch, keď ku prenosom údajov dochádza len výnimočne, vykonávame medzinárodné prenosy na základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR pri dodržaní všetkých zákonných podmienok. V podmienkach Mindshare dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Google (Youtube), Linkedln atď.), ii) OTT služby (Facebook), iii) bezpečnostné služby (CleanTalk), iv) webová analytika a implementácia SDK do webstránok Mindshare (Add this, Facebook, Google), v) poskytovateľov štatistických analýz (Google), vi) iní. Vo väčšine z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, v ostatných prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu za základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google / Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Linkedln https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/l/dpa https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
Twitter https://twitter.com/en/privacy https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/global-operations-and-data-transfer
ClickDimensions https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/ https://clickdimensions.com/files/2021/09/Data-Processing-Addendum-September-2021.pdf
CleanTalk https://cleantalk.org/publicoffer#privacy_shield_policy https://cleantalk.org/help/cleantalk-gdrp-compliance

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland  („Facebook“).  Ide konkrétne o Facebook Pixel. Facebook Pixel je kód, ktorý sme umiestnili na našu webstránku. V prípade ak nám udelíte súhlas, tak pomocou súborov cookie, ktoré sa vložia automaticky do Vášho prehliadača, dokážeme sledovať Vaše správanie na našom webe. Facebook Pixel nám potom ponúka informácie o konverziách z našich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu tých z vás, ktorí nám dali súhlas a ktorí  už navštívili našu webovú stránku.  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to spôsobom, že na webovej stránke bude na dolnej lište kolónka Nastavenia cookies, klikom na ňu sa dostanete na stránku, kde lištu klikom na odkaz „Zmeňte svoj súhlas“ opätovne vyvoláte a budete vedieť upravovať svoje nastavenia cookies t.z. aj odvolávať súhlas so spracúvaním osobných údajov.  Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php. Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické

informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje Mindshare s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/. Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Iné sociálne siete

Mindshare pri zvyšovaní povedomia o svojej činnosti využíva aj ďalšie profily zriadené na sociálnych sieťach, a to Facebook (https://www.facebook.com/Mindshareslovakia/); Instagram (https://www.instagram.com/mindshare_slovakia/); LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/mindshare-bratislava/);. Iné profily zriadené na sociálnych sieťach nespravujeme, a to aj keď by boli označené alebo inak spájané s Mindshare.

Social Plugins

Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, Youtube, Linkedln predstavujú interné riešenie spoločnosti, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Platforma Google Ad manager a iné nástroje od spoločnosti Google

Webové stránky Mindshare môžu využívať pre účely marketingových súborov cookies okrem iného aj službu Ad manager ako nástroj pre správu reklamy poskytovanú spoločnosťou Google. Aby ste dostali reklamy a marketingový obsah prispôsobený vašim preferenciám, webové stránky Mindshare využívajú aj technológiu DoubleClick for Publishers (DFP) poskytovanú spoločnosťou Google.

Preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môžete ako používateľ kedykoľvek spravovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Službu Google Ad manager zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Spoločnosť Mindshare nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Mindshare osobne neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Mindshare nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Práva subjektov údajov

             V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Mindshare potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Mindshare opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Mindshare vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  1. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  1. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  1. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  1. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 4.  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Mindshare obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Mindshare overiť správnosť osobných údajov;
  1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  1. spoločnosť Mindshare už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 6. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Mindshare ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Mindshare vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 7. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Mindshare na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@groupm.com alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť Mindshare má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Mindshare. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

PRÍJEMCOVIA

Vaše dáta môžeme odovzdať spoločnostiam našej skupiny GroupM, aby vás mohli kontaktovať na účel stanovený v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Vaše dáta môžeme odovzdať našim spracovateľom dát (všeobecne “príjemcovia”), ktorí poskytujú služby v našom mene, pri ktorých využívame od vás získané informácie, ktoré sme popísali vyššie. S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy. Príjemcovia nesmú používať tieto informácie pre žiadny iný účel, než je uvedený v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

 • Kontaktný formulár
  • GroupM Slovakia, s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 44 209 231 – spoločnosť zabezpečujúca back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting, cloudové služby, vlastníctvo serverov);
  • Externé spoločnosti zabezpečujúce webhosting, komunikáciu s klientmi a technickú správu webu, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.
 • Cookies
  • GroupM Slovakia, s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 44 209 231 – spoločnosť zabezpečujúca back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting, cloudové služby, vlastníctvo serverov);
  • Externé spoločnosti zabezpečujúce webhosting a technickú správu webu, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

V prípade, že dôjde k akvizícii Mindshare iným právnickým subjektom alebo k akvizícii všetkých alebo podstatnej časti aktív spoločnosti Mindshare, prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, nákupu aktív alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo previesť všetky dáta nadobúdateľovi alebo pod kontrolu nadobúdajúcej strany, a tieto informácie môže nadobúdateľ použiť vo svojom podnikaní.

Mindshare poskytuje osobné údaje aj subjektom, ktorým poskytnutie Vašich osobných údajov jej vyplýva z osobitných predpisov.

POUŽÍVANIE WEBU DEŤMI A ÚDAJMI DETÍ

Neposkytujeme služby priamo deťom. Táto webová stránka nie je vyvinutá pre deti mladšie ako 16 rokov ani nie je zameraná na deti. Osobitne požadujeme, aby deti neposkytovali informácie o sebe prostredníctvom našej webovej stránky. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií a chcete, aby boli odstránené, môžete nás kontaktovať na e-mailové adrese zodpovedna.osoba@groupm.com. Ak zistíme, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov, odstránime ho.

ZMENY TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle prevádzkovateľa a osobne v sídle spoločnosti.

Upozorňujeme, že z dôvodu meniacej sa povahy zákonov a nariadení o ochrane súkromia, digitálnych technológií a nášho podnikania môžeme toto upozornenie o ochrane osobných údajov čas od času zmeniť. Pravidelne si prečítajte toto upozornenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa mohli vyskytnúť (aktualizujeme dátum účinnosti v hornej časti stránky, aby sme vám pomohli vedieť, kedy boli vykonané zmeny).

Aktualizované dňa 26. 4.2022

 

 

 

O autorovi

Marian Jaslovský

Dlhoročný novinár, v súčasnosti redaktor .týždňa a zároveň hudobník. Je autorom štyroch kníh. S Mindshare spolupracuje od roku 2011.